یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


NY-0 || USA 256M RAM
CPU: 1Core - Dual Intel Xeon E5420 ,12M Cache, 2.50 GHz
Dedicated RAM: 256MB DDR3
Disk Space: 15GB SATA3 ,SAS
Hard RAID: H700 Raid-10
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP TEST:199.255.156.6
Data Centers: CenterLogic, New York , USA
تحویل: بین ۱ تا ۱۲ ساعت
کنترل پنل :مشاهده دمو پنل
بک آپ سرور مجازی :روزانه
تومان12,500 ماهانه
تومان29,900 سه ماهه
تومان54,900 شش ماهه
NY-1 || USA 512M RAM
CPU: 1Core - Dual Intel Xeon E5420 ,12M Cache, 2.50 GHz
Dedicated RAM: 512MB DDR3
Disk Space: 25GB SATA3 ,SAS
Hard RAID: H700 Raid-10
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP TEST:199.255.156.6
Data Centers: CenterLogic, New York , USA
تحویل: بین ۱ تا ۱۲ ساعت
کنترل پنل :مشاهده دمو پنل
بک آپ سرور مجازی :روزانه
تومان15,900 ماهانه
تومان39,900 سه ماهه
تومان74,900 شش ماهه
NY-2 || USA 1024M RAM
CPU: 1Core - Dual Intel Xeon E5420 ,12M Cache, 2.50 GHz
Dedicated RAM: 1024MB DDR3
Disk Space: 40GB SATA3 ,SAS
Hard RAID: H700 Raid-10
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP TEST:199.255.156.6
Data Centers: CenterLogic, New York , USA
تحویل: بین ۱ تا ۱۲ ساعت
کنترل پنل :مشاهده دمو پنل
بک آپ سرور مجازی :روزانه
تومان18,500 ماهانه
تومان49,900 سه ماهه
تومان94,900 شش ماهه
NY-3 || USA 2048M RAM
CPU: 1Core - Dual Intel Xeon E5420 ,12M Cache, 2.50 GHz
Dedicated RAM: 2048MB DDR3
Disk Space: 60GB SATA3 ,SAS
Hard RAID: H700 Raid-10
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP TEST:199.255.156.6
Data Centers: CenterLogic, New York , USA
تحویل: بین ۱ تا ۱۲ ساعت
کنترل پنل :مشاهده دمو پنل
بک آپ سرور مجازی :روزانه
تومان29,000 ماهانه
تومان74,900 سه ماهه
تومان149,000 شش ماهه
NY-4 || USA 4096M RAM
CPU: 2Core - Dual Intel Xeon E5420 ,12M Cache, 2.50 GHz
Dedicated RAM: 4096MB DDR3
Disk Space: 100GB SATA3 ,SAS
Hard RAID: H700 Raid-10
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP TEST:199.255.156.6
Data Centers: CenterLogic, New York , USA
تحویل: بین ۱ تا ۱۲ ساعت
کنترل پنل :مشاهده دمو پنل
بک آپ سرور مجازی :روزانه
تومان49,000 ماهانه
تومان134,900 سه ماهه
تومان264,900 شش ماهه
NY-5 || USA 6144M RAM
CPU: 3Core - Dual Intel Xeon E5420 ,12M Cache, 2.50 GHz
Dedicated RAM: 6144MB DDR3
Disk Space: 250GB SATA3 ,SAS
Hard RAID: H700 Raid-10
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP TEST:199.255.156.6
Data Centers: CenterLogic, New York , USA
تحویل: بین ۱ تا ۱۲ ساعت
کنترل پنل :مشاهده دمو پنل
بک آپ سرور مجازی :روزانه
تومان69,000 ماهانه
تومان169,900 سه ماهه
تومان289,900 شش ماهه
NY-6 || USA 8192M RAM
CPU: 3Core - Dual Intel Xeon E5420 ,12M Cache, 2.50 GHz
Dedicated RAM: 8192MB DDR3
Disk Space: 500GB SATA3 ,SAS
Hard RAID: H700 Raid-10
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP TEST:199.255.156.6
Data Centers: CenterLogic, New York , USA
تحویل: بین ۱ تا ۱۲ ساعت
کنترل پنل :مشاهده دمو پنل
بک آپ سرور مجازی :روزانه
تومان89,900 ماهانه
تومان254,900 سه ماهه
تومان509,900 شش ماهه