مرور محصولات و خدمات

انتخاب واحد پول:


NY-0 || USA 256M RAM
CPU: 1Core - Dual Intel Xeon E5420 ,12M Cache, 2.50 GHz
Dedicated RAM: 256MB DDR3
Disk Space: 15GB SATA3 ,SAS
Hard RAID: H700 Raid-10
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP TEST:199.255.156.6
Data Centers: CenterLogic, New York , USA
تحویل: بین ۱ تا ۱۲ ساعت
کنترل پنل :مشاهده دمو پنل
بک آپ سرور مجازی :روزانه
قیمت 1 ماهه - تومان12,500
قیمت 3 ماهه - تومان9,967
قیمت 6 ماهه - تومان9,150
NY-1 || USA 512M RAM
CPU: 1Core - Dual Intel Xeon E5420 ,12M Cache, 2.50 GHz
Dedicated RAM: 512MB DDR3
Disk Space: 25GB SATA3 ,SAS
Hard RAID: H700 Raid-10
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP TEST:199.255.156.6
Data Centers: CenterLogic, New York , USA
تحویل: بین ۱ تا ۱۲ ساعت
کنترل پنل :مشاهده دمو پنل
بک آپ سرور مجازی :روزانه
قیمت 1 ماهه - تومان15,900
قیمت 3 ماهه - تومان13,300
قیمت 6 ماهه - تومان12,483
NY-2 || USA 1024M RAM
CPU: 1Core - Dual Intel Xeon E5420 ,12M Cache, 2.50 GHz
Dedicated RAM: 1024MB DDR3
Disk Space: 40GB SATA3 ,SAS
Hard RAID: H700 Raid-10
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP TEST:199.255.156.6
Data Centers: CenterLogic, New York , USA
تحویل: بین ۱ تا ۱۲ ساعت
کنترل پنل :مشاهده دمو پنل
بک آپ سرور مجازی :روزانه
قیمت 1 ماهه - تومان18,500
قیمت 3 ماهه - تومان16,633
قیمت 6 ماهه - تومان15,817
NY-3 || USA 2048M RAM
CPU: 1Core - Dual Intel Xeon E5420 ,12M Cache, 2.50 GHz
Dedicated RAM: 2048MB DDR3
Disk Space: 60GB SATA3 ,SAS
Hard RAID: H700 Raid-10
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP TEST:199.255.156.6
Data Centers: CenterLogic, New York , USA
تحویل: بین ۱ تا ۱۲ ساعت
کنترل پنل :مشاهده دمو پنل
بک آپ سرور مجازی :روزانه
قیمت 1 ماهه - تومان29,000
قیمت 3 ماهه - تومان24,967
قیمت 6 ماهه - تومان24,833
NY-4 || USA 4096M RAM
CPU: 2Core - Dual Intel Xeon E5420 ,12M Cache, 2.50 GHz
Dedicated RAM: 4096MB DDR3
Disk Space: 100GB SATA3 ,SAS
Hard RAID: H700 Raid-10
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP TEST:199.255.156.6
Data Centers: CenterLogic, New York , USA
تحویل: بین ۱ تا ۱۲ ساعت
کنترل پنل :مشاهده دمو پنل
بک آپ سرور مجازی :روزانه
قیمت 1 ماهه - تومان49,000
قیمت 3 ماهه - تومان44,967
قیمت 6 ماهه - تومان44,150
NY-5 || USA 6144M RAM
CPU: 3Core - Dual Intel Xeon E5420 ,12M Cache, 2.50 GHz
Dedicated RAM: 6144MB DDR3
Disk Space: 250GB SATA3 ,SAS
Hard RAID: H700 Raid-10
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP TEST:199.255.156.6
Data Centers: CenterLogic, New York , USA
تحویل: بین ۱ تا ۱۲ ساعت
کنترل پنل :مشاهده دمو پنل
بک آپ سرور مجازی :روزانه
قیمت 1 ماهه - تومان69,000
قیمت 3 ماهه - تومان56,633
قیمت 6 ماهه - تومان48,317
NY-6 || USA 8192M RAM
CPU: 3Core - Dual Intel Xeon E5420 ,12M Cache, 2.50 GHz
Dedicated RAM: 8192MB DDR3
Disk Space: 500GB SATA3 ,SAS
Hard RAID: H700 Raid-10
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP TEST:199.255.156.6
Data Centers: CenterLogic, New York , USA
تحویل: بین ۱ تا ۱۲ ساعت
کنترل پنل :مشاهده دمو پنل
بک آپ سرور مجازی :روزانه
قیمت 1 ماهه - تومان89,900
قیمت 3 ماهه - تومان84,967
قیمت 6 ماهه - تومان84,983