Tooted ja teenused

Vali valuuta:


پنل ارسال ۱۰۰۰ ایمیل روزانه - تضمینی
تعداد ارسال ایمیل: 50 در ساعت
گزارش دهی: پیشرفته
روش ارسال:آفلاین
تعداد لیست ایمیل:نامحدود
شناسایی ایمیل نامعتبر: بلی
ای پی اختصاصی : ۱ عدد
تحویل : ۲-۱۲ ساعت
ویژگی ها: تعيين آدرس Reply توسط کاربر - تغيير نام فرستنده - ارسال بصورت کاملاً اتوماتيک
قابليت: گزارش ايميلهاي ارسالي و خوانده شده تعداد ایمیلهای ارسالی – تعداد ایمیلهای ارسال نشده – تعداد ایمیلهای بازشده -تعداد کلیک های انجام شده بر روی لینک درون ایمیل شما به صورت نمودارهای حرفه ای مشخص می شود

----- مشتری موظف است پس از سفارش پنل ارسال انبوه فورا DNS های داده شده از طرف ما را بر روی دامنه ارایه داده شده ست نموده و از طریق بخش پشتیبانی اعلام نماید لذا هر گونه تاخییر در این مرحله موجب تاخییر در کانفیگ پنل ارسال انبوه می گردد.
تومان12,900 Kord kuus
تومان129,000 Kord aasta jooksul
پنل ارسال ۲۵۰۰ ایمیل روزانه - تضمینی
تعداد ارسال ایمیل: 100 در ساعت
گزارش دهی: پیشرفته
روش ارسال:آفلاین
تعداد لیست ایمیل:نامحدود
شناسایی ایمیل نامعتبر: بلی
ای پی اختصاصی : ۱ عدد
تحویل : ۲-۱۲ ساعت
ویژگی ها: تعيين آدرس Reply توسط کاربر - تغيير نام فرستنده - ارسال بصورت کاملاً اتوماتيک
قابليت: گزارش ايميلهاي ارسالي و خوانده شده تعداد ایمیلهای ارسالی – تعداد ایمیلهای ارسال نشده – تعداد ایمیلهای بازشده -تعداد کلیک های انجام شده بر روی لینک درون ایمیل شما به صورت نمودارهای حرفه ای مشخص می شود


----- مشتری موظف است پس از سفارش پنل ارسال انبوه فورا DNS های داده شده از طرف ما را بر روی دامنه ارایه داده شده ست نموده و از طریق بخش پشتیبانی اعلام نماید لذا هر گونه تاخییر در این مرحله موجب تاخییر در کانفیگ پنل ارسال انبوه می گردد.
تومان16,990 Kord kuus
پنل ارسال ۵۰۰۰ ایمیل روزانه - تضمینی
تعداد ارسال ایمیل: 200 در ساعت
گزارش دهی: پیشرفته
روش ارسال:آفلاین
تعداد لیست ایمیل:نامحدود
شناسایی ایمیل نامعتبر: بلی
ای پی اختصاصی : ۱ عدد
تحویل : ۲-۱۲ ساعت
ویژگی ها: تعيين آدرس Reply توسط کاربر - تغيير نام فرستنده - ارسال بصورت کاملاً اتوماتيک
قابليت: گزارش ايميلهاي ارسالي و خوانده شده تعداد ایمیلهای ارسالی – تعداد ایمیلهای ارسال نشده – تعداد ایمیلهای بازشده -تعداد کلیک های انجام شده بر روی لینک درون ایمیل شما به صورت نمودارهای حرفه ای مشخص می شود


----- مشتری موظف است پس از سفارش پنل ارسال انبوه فورا DNS های داده شده از طرف ما را بر روی دامنه ارایه داده شده ست نموده و از طریق بخش پشتیبانی اعلام نماید لذا هر گونه تاخییر در این مرحله موجب تاخییر در کانفیگ پنل ارسال انبوه می گردد.
تومان24,900 Kord kuus
تومان249,000 Kord aasta jooksul
پنل ارسال ۷۵۰۰ ایمیل روزانه - تضمینی
تعداد ارسال ایمیل: 320 در ساعت
گزارش دهی: پیشرفته
روش ارسال:آفلاین
تعداد لیست ایمیل:نامحدود
شناسایی ایمیل نامعتبر: بلی
ای پی اختصاصی : ۱ عدد
تحویل : ۲-۱۲ ساعت
ویژگی ها: تعيين آدرس Reply توسط کاربر - تغيير نام فرستنده - ارسال بصورت کاملاً اتوماتيک
قابليت: گزارش ايميلهاي ارسالي و خوانده شده تعداد ایمیلهای ارسالی – تعداد ایمیلهای ارسال نشده – تعداد ایمیلهای بازشده -تعداد کلیک های انجام شده بر روی لینک درون ایمیل شما به صورت نمودارهای حرفه ای مشخص می شود


----- مشتری موظف است پس از سفارش پنل ارسال انبوه فورا DNS های داده شده از طرف ما را بر روی دامنه ارایه داده شده ست نموده و از طریق بخش پشتیبانی اعلام نماید لذا هر گونه تاخییر در این مرحله موجب تاخییر در کانفیگ پنل ارسال انبوه می گردد.
تومان34,990 Kord kuus
پنل ارسال ۱۰۰۰۰ ایمیل روزانه - تضمینی
تعداد ارسال ایمیل: 420 در ساعت
گزارش دهی: پیشرفته
روش ارسال:آفلاین
تعداد لیست ایمیل:نامحدود
شناسایی ایمیل نامعتبر: بلی
ای پی اختصاصی : ۱ عدد
تحویل : ۲-۱۲ ساعت
ویژگی ها: تعيين آدرس Reply توسط کاربر - تغيير نام فرستنده - ارسال بصورت کاملاً اتوماتيک
قابليت: گزارش ايميلهاي ارسالي و خوانده شده تعداد ایمیلهای ارسالی – تعداد ایمیلهای ارسال نشده – تعداد ایمیلهای بازشده -تعداد کلیک های انجام شده بر روی لینک درون ایمیل شما به صورت نمودارهای حرفه ای مشخص می شود


----- مشتری موظف است پس از سفارش پنل ارسال انبوه فورا DNS های داده شده از طرف ما را بر روی دامنه ارایه داده شده ست نموده و از طریق بخش پشتیبانی اعلام نماید لذا هر گونه تاخییر در این مرحله موجب تاخییر در کانفیگ پنل ارسال انبوه می گردد.
تومان49,990 Kord kuus