یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


AMS-0 || VPS Netherlands 256M RAM
CPU: 1Core Sandy Bridge (E3-1240v2) - 8M Cache- 3.70 GHz
Dedicated RAM: 256MB DDR3
Disk Space: 20GB SATA3, SAS
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps Guaranteed
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP Test: 89.248.160.1
تحویل: فوری
Data Centers:Ecatel, Amsterdam
کنترل پنل :مشاهده
بک آپ سرور مجازی :روزانه
این سرور مخصوص کسانی می باشد که از دست ابیوز مربوط به تورنت و اسپم و اتک غیر .... کلافه شدند !
تضمین عدم ابیوز بر روی سرور سرور مجازی هلند - ecatel
تومان15,900 ماهانه
تومان39,900 سه ماهه
تومان59,900 شش ماهه
AMS-1 || VPS Netherlands 512M RAM
CPU: 1Core Sandy Bridge (E3-1240v2) - 8M Cache- 3.70 GHz
Dedicated RAM: 512MB DDR3
Disk Space: 25GB SATA3, SAS
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps Guaranteed
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP Test: 89.248.160.1
تحویل: فوری
Data Centers:Ecatel, Amsterdam
کنترل پنل :مشاهده
بک آپ سرور مجازی :روزانه
این سرور مخصوص کسانی می باشد که از دست ابیوز مربوط به تورنت و اسپم و اتک غیر .... کلافه شدند !
تضمین عدم ابیوز بر روی سرور سرور مجازی هلند - ecatel
تومان18,900 ماهانه
تومان53,900 سه ماهه
تومان99,000 شش ماهه
AMS-2 || VPS Netherlands 768M RAM
CPU: 1Core Sandy Bridge (E3-1240v2) - 8M Cache- 3.70 GHz
Dedicated RAM: 768MB DDR3
Disk Space: 35GB SATA3
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps Guaranteed
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP Test: 89.248.160.1
تحویل: فوری
Data Centers:Ecatel, Amsterdam
کنترل پنل :مشاهده
بک آپ سرور مجازی :روزانه
این سرور مخصوص کسانی می باشد که از دست ابیوز مربوط به تورنت و اسپم و اتک غیر .... کلافه شدند !
تضمین عدم ابیوز بر روی سرور سرور مجازی هلند - ecatel

تومان22,900 ماهانه
تومان59,000 سه ماهه
تومان109,900 شش ماهه
AMS-3 || VPS Netherlands 1024M RAM
CPU: 1Core Sandy Bridge (E3-1240v2) - 8M Cache- 3.70 GHz
Dedicated RAM: 1024MB DDR3
Disk Space: 45GB SATA3
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps Guaranteed
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP Test: 89.248.160.1
تحویل: فوری
Data Centers:Ecatel, Amsterdam
کنترل پنل :مشاهده
بک آپ سرور مجازی :روزانه
این سرور مخصوص کسانی می باشد که از دست ابیوز مربوط به تورنت و اسپم و اتک غیر .... کلافه شدند !
تضمین عدم ابیوز بر روی سرور سرور مجازی هلند - ecatel
تومان25,900 ماهانه
تومان74,900 سه ماهه
تومان134,900 شش ماهه
AMS-4 || VPS Netherlands 2048M RAM
CPU: 1Core Sandy Bridge (E3-1240v2) - 8M Cache- 3.70 GHz
Dedicated RAM: 2048MB DDR3
Disk Space: 60GB SATA3
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps Guaranteed
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP Test: 89.248.160.1
تحویل: فوری
Data Centers:Ecatel, Amsterdam
کنترل پنل :مشاهده
بک آپ سرور مجازی :روزانه
این سرور مخصوص کسانی می باشد که از دست ابیوز مربوط به تورنت و اسپم و اتک غیر .... کلافه شدند !
تضمین عدم ابیوز بر روی سرور سرور مجازی هلند - ecatel
تومان36,900 ماهانه
تومان99,900 سه ماهه
تومان199,900 شش ماهه
AMS-5 || VPS Netherlands 3079M RAM
CPU: 2Core Sandy Bridge (E3-1240v2) - 8M Cache- 3.70 GHz
Dedicated RAM: 3079MB DDR3
Disk Space: 80GB SATA3
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps Guaranteed
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP Test: 89.248.160.1
تحویل: فوری
Data Centers:Ecatel, Amsterdam
کنترل پنل :مشاهده
بک آپ سرور مجازی :روزانه
این سرور مخصوص کسانی می باشد که از دست ابیوز مربوط به تورنت و اسپم و اتک غیر .... کلافه شدند !
تضمین عدم ابیوز بر روی سرور سرور مجازی هلند - ecatel
تومان44,900 ماهانه
تومان129,900 سه ماهه
تومان254,900 شش ماهه
AMS-6 || VPS Netherlands 4096M RAM
CPU: 2Core Sandy Bridge (E3-1240v2) - 8M Cache- 3.70 GHz
Dedicated RAM: 4096MB DDR3
Disk Space: 100GB SATA3
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps Guaranteed
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP Test: 89.248.160.1
تحویل: فوری
Data Centers:Ecatel, Amsterdam
کنترل پنل :مشاهده
بک آپ سرور مجازی :روزانه
این سرور مخصوص کسانی می باشد که از دست ابیوز مربوط به تورنت و اسپم و اتک غیر .... کلافه شدند !
تضمین عدم ابیوز بر روی سرور سرور مجازی هلند - ecatel
تومان59,900 ماهانه
تومان164,900 سه ماهه
تومان329,900 شش ماهه
AMS-7 || VPS Netherlands 6144M RAM
CPU: 3Core Sandy Bridge (E3-1240v2) - 8M Cache- 3.70 GHz
Dedicated RAM: 6144MB DDR3
Disk Space: 130GB SATA3
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps Guaranteed
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP Test: 89.248.160.1
تحویل: فوری
Data Centers:Ecatel, Amsterdam
کنترل پنل :مشاهده
بک آپ سرور مجازی :روزانه
این سرور مخصوص کسانی می باشد که از دست ابیوز مربوط به تورنت و اسپم و اتک غیر .... کلافه شدند !
تضمین عدم ابیوز بر روی سرور سرور مجازی هلند - ecatel
تومان89,900 ماهانه
تومان249,900 سه ماهه
تومان499,900 شش ماهه