یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


AMS-0 || VPS Netherlands 256M RAM
CPU: 1Core Sandy Bridge (E3-1240v2) - 8M Cache- 3.70 GHz
Dedicated RAM: 256MB DDR3
Disk Space: 20GB SATA3, SAS
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps Guaranteed
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP Test: 89.248.160.1
تحویل: فوری
Data Centers:Ecatel, Amsterdam
کنترل پنل :مشاهده
بک آپ سرور مجازی :روزانه
این سرور مخصوص کسانی می باشد که از دست ابیوز مربوط به تورنت و اسپم و اتک غیر .... کلافه شدند !
تضمین عدم ابیوز بر روی سرور سرور مجازی هلند - ecatel
قیمت ماهیانه - تومان15,900
قیمت 3 ماه - تومان13,300
قیمت 6 ماه - تومان9,983
AMS-1 || VPS Netherlands 512M RAM
CPU: 1Core Sandy Bridge (E3-1240v2) - 8M Cache- 3.70 GHz
Dedicated RAM: 512MB DDR3
Disk Space: 25GB SATA3, SAS
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps Guaranteed
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP Test: 89.248.160.1
تحویل: فوری
Data Centers:Ecatel, Amsterdam
کنترل پنل :مشاهده
بک آپ سرور مجازی :روزانه
این سرور مخصوص کسانی می باشد که از دست ابیوز مربوط به تورنت و اسپم و اتک غیر .... کلافه شدند !
تضمین عدم ابیوز بر روی سرور سرور مجازی هلند - ecatel
قیمت ماهیانه - تومان18,900
قیمت 3 ماه - تومان17,967
قیمت 6 ماه - تومان16,500
AMS-2 || VPS Netherlands 768M RAM
CPU: 1Core Sandy Bridge (E3-1240v2) - 8M Cache- 3.70 GHz
Dedicated RAM: 768MB DDR3
Disk Space: 35GB SATA3
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps Guaranteed
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP Test: 89.248.160.1
تحویل: فوری
Data Centers:Ecatel, Amsterdam
کنترل پنل :مشاهده
بک آپ سرور مجازی :روزانه
این سرور مخصوص کسانی می باشد که از دست ابیوز مربوط به تورنت و اسپم و اتک غیر .... کلافه شدند !
تضمین عدم ابیوز بر روی سرور سرور مجازی هلند - ecatel

قیمت ماهیانه - تومان22,900
قیمت 3 ماه - تومان19,667
قیمت 6 ماه - تومان18,317
AMS-3 || VPS Netherlands 1024M RAM
CPU: 1Core Sandy Bridge (E3-1240v2) - 8M Cache- 3.70 GHz
Dedicated RAM: 1024MB DDR3
Disk Space: 45GB SATA3
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps Guaranteed
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP Test: 89.248.160.1
تحویل: فوری
Data Centers:Ecatel, Amsterdam
کنترل پنل :مشاهده
بک آپ سرور مجازی :روزانه
این سرور مخصوص کسانی می باشد که از دست ابیوز مربوط به تورنت و اسپم و اتک غیر .... کلافه شدند !
تضمین عدم ابیوز بر روی سرور سرور مجازی هلند - ecatel
قیمت ماهیانه - تومان25,900
قیمت 3 ماه - تومان24,967
قیمت 6 ماه - تومان22,483
AMS-4 || VPS Netherlands 2048M RAM
CPU: 1Core Sandy Bridge (E3-1240v2) - 8M Cache- 3.70 GHz
Dedicated RAM: 2048MB DDR3
Disk Space: 60GB SATA3
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps Guaranteed
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP Test: 89.248.160.1
تحویل: فوری
Data Centers:Ecatel, Amsterdam
کنترل پنل :مشاهده
بک آپ سرور مجازی :روزانه
این سرور مخصوص کسانی می باشد که از دست ابیوز مربوط به تورنت و اسپم و اتک غیر .... کلافه شدند !
تضمین عدم ابیوز بر روی سرور سرور مجازی هلند - ecatel
قیمت ماهیانه - تومان36,900
قیمت 3 ماه - تومان33,300
قیمت 6 ماه - تومان33,317
AMS-5 || VPS Netherlands 3079M RAM
CPU: 2Core Sandy Bridge (E3-1240v2) - 8M Cache- 3.70 GHz
Dedicated RAM: 3079MB DDR3
Disk Space: 80GB SATA3
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps Guaranteed
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP Test: 89.248.160.1
تحویل: فوری
Data Centers:Ecatel, Amsterdam
کنترل پنل :مشاهده
بک آپ سرور مجازی :روزانه
این سرور مخصوص کسانی می باشد که از دست ابیوز مربوط به تورنت و اسپم و اتک غیر .... کلافه شدند !
تضمین عدم ابیوز بر روی سرور سرور مجازی هلند - ecatel
قیمت ماهیانه - تومان44,900
قیمت 3 ماه - تومان43,300
قیمت 6 ماه - تومان42,483
AMS-6 || VPS Netherlands 4096M RAM
CPU: 2Core Sandy Bridge (E3-1240v2) - 8M Cache- 3.70 GHz
Dedicated RAM: 4096MB DDR3
Disk Space: 100GB SATA3
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps Guaranteed
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP Test: 89.248.160.1
تحویل: فوری
Data Centers:Ecatel, Amsterdam
کنترل پنل :مشاهده
بک آپ سرور مجازی :روزانه
این سرور مخصوص کسانی می باشد که از دست ابیوز مربوط به تورنت و اسپم و اتک غیر .... کلافه شدند !
تضمین عدم ابیوز بر روی سرور سرور مجازی هلند - ecatel
قیمت ماهیانه - تومان59,900
قیمت 3 ماه - تومان54,967
قیمت 6 ماه - تومان54,983
AMS-7 || VPS Netherlands 6144M RAM
CPU: 3Core Sandy Bridge (E3-1240v2) - 8M Cache- 3.70 GHz
Dedicated RAM: 6144MB DDR3
Disk Space: 130GB SATA3
Bandwidth: Unlimited
Port: 1Gbps Guaranteed
Virtualization: VMware ESXi 5.1
IP Test: 89.248.160.1
تحویل: فوری
Data Centers:Ecatel, Amsterdam
کنترل پنل :مشاهده
بک آپ سرور مجازی :روزانه
این سرور مخصوص کسانی می باشد که از دست ابیوز مربوط به تورنت و اسپم و اتک غیر .... کلافه شدند !
تضمین عدم ابیوز بر روی سرور سرور مجازی هلند - ecatel
قیمت ماهیانه - تومان89,900
قیمت 3 ماه - تومان83,300
قیمت 6 ماه - تومان83,317